หมวดทอง อมฤต. 2017. “เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 29 (January):165. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230.