-, -. 1. “ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 28 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44328.