ถนอมพันธ์ศุภชัย, and ตัณฑิกุลชินศักดิ์. 1. “แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 28 (1), 237. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44906.