วัสสันตชาตินวลลักษณ์. 1. “การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม.”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 24 (1), 205. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45061.