-กองบรรณาธิการ. 1. “ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 9 (1), 45. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46951.