อาบีดีน ร., ประดับเวทย์ ร. and ศิระวงษ์ น. (2019) “Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 34(1), pp. D1-D15. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250 (Accessed: 3 February 2023).