หมวดทอง อ. (2017) “เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 29, p. 165. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230 (Accessed: 26 September 2022).