-, - (1) “ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44327 (Accessed: 5April2020).