-, - (1) “ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44328 (Accessed: 14July2020).