ปาณินท์อ. (1) “พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280, p. 19. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44332 (Accessed: 14July2020).