ล่อใจเ., อานโพธิ์ทองก. and ศรีเสาวนันท์อ. (1) “ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280, p. 41. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44333 (Accessed: 12July2020).