ถนอมพันธ์ศ. and ตัณฑิกุลช. (1) “แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280, p. 237. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44906 (Accessed: 14July2020).