บุณยฤทธิกิจส. (1) “หลังคาใบไม้ในประเทศไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280, p. 283. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44908 (Accessed: 9July2020).