ภิรมย์รื่นส. (1) “การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 280, p. 321. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44929 (Accessed: 16July2020).