วัสสันตชาติน. (1) “การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม.”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 240, p. 205. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45061 (Accessed: 26September2020).