ภิรมย์รื่นส. (1) “สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 110, p. 117. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46756 (Accessed: 14July2020).