-ก. (1) “ประวัติและผลงาน”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 90, p. 1. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884 (Accessed: 4July2020).