-พ. (1) “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 90, p. 33. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945 (Accessed: 9July2020).