-ก. (1) “ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 90, p. 45. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46951 (Accessed: 6April2020).