-ก. (1) “ประวัติวัดยานนาวา”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 90, p. 125. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46961 (Accessed: 12July2020).