[1]
- -, “ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction”, Arch SU Journal, vol. 28, 1.