[1]
- -, “ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review”, Arch SU Journal, vol. 28, 1.