[1]
ปาณินท์อ., “พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 19, 1.