[1]
K. Kirdsiri and วชิระเธียรชัยบ., “พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจภาคสนาม”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 99, 1.