[1]
ถนอมพันธ์ศ. and ตัณฑิกุลช., “แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 237, 1.