[1]
บุณยฤทธิกิจส., “หลังคาใบไม้ในประเทศไทย”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 283, 1.