[1]
ภิรมย์รื่นส., “การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 321, 1.