[1]
-ก., “ประวัติและผลงาน”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 1, 1.