[1]
-พ., “ประณีตศิลปกรรมของไทย”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 19, 1.