[1]
-ก., “ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 45, 1.