[1]
-ก., “หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 108, 1.