[1]
-ก., “ประวัติวัดยานนาวา”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 125, 1.