อาบีดีนร., ประดับเวทย์ร., and ศิระวงษ์น. “Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, Vol. 34, no. 1, July 2019, pp. D1-D15, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250.