หมวดทอง อ. “เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 29, Jan. 2017, p. 165, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230.