ปาณินท์อ. “พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, Vol. 28, 1, p. 19, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44332.