ภิรมย์รื่นส. “สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, Vol. 11, 1, p. 117, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46756.