-พ. “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, Vol. 9, 1, p. 33, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945.