หวังพัชรพลสุปรียา. “Capacity Building for Social Architects and Participatory Design in Thai Context”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 330 (September 13, 2018): G3-G18. Accessed September 21, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/145487.