อาบีดีน รุวัยดา, ประดับเวทย์ รัฐพล, and ศิระวงษ์ นฤมล. “Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 34, no. 1 (July 15, 2019): D1-D15. Accessed February 2, 2023. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250.