หมวดทอง อมฤต. “เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 29 (January 5, 2017): 165. Accessed September 26, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230.