-, -. “ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 280 (1). Accessed July 14, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44328.