วัสสันตชาตินวลลักษณ์. “การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม.”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 240 (1): 205. Accessed September 25, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45061.