ภิรมย์รื่นสิทธิพร. “สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 110 (1): 117. Accessed August 14, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46756.