-กองบรรณาธิการ. “ประวัติและผลงาน”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 90 (1): 1. Accessed April 6, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884.