-, -. “ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 80 (1). Accessed April 6, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46887.