-พระพรหมพิจิตร. “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment 90 (1): 33. Accessed April 5, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945.