1.
อาบีดีนร, ประดับเวทย์ร, ศิระวงษ์น. Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology. Arch SU Journal [Internet]. 2019Jul.15 [cited 2020Feb.20];34(1):D1-D15. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250