1.
อาบีดีน ร, ประดับเวทย์ ร, ศิระวงษ์ น. Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology. Arch SU Journal [Internet]. 2019 Jul. 15 [cited 2023 Feb. 2];34(1):D1-D15. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250