1.
หมวดทอง อ. เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน. Arch SU Journal [Internet]. 2017 Jan. 5 [cited 2022 Sep. 26];29:165. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230