1.
- -. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Apr.5];280. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44327